# New Music in the "New" Europe 1918-1938, International Musicological Colloquium, Brno, September/October 2003 Department of Music

Back Page

New Music in the "New" Europe 1918-1938: Ideology, Theory, and Practice
International Musicological Colloquium
Brno, September/October 2003


CALL FOR PAPERS

INTERNATIONAL MUSICOLOGICAL COLLOQUIUM BRNO 2003

NEW MUSIC IN THE "NEW" EUROPE 1918-1938: Ideology, Theory, and Practice

SEPTEMBER 29 - OCTOBER 1, 2003


The Institute of Musicology at the Masaryk University Brno (Czech Republic) will host
its annual musicological colloquium once more in 2003. It will concentrate on "new
Music" ("neue Musik"), musical modernisms and avant-gardes in those parts of Europe
which have recently been "honoured" with the title of the "new Europe". In the past
they have been called the "periphery" of Europe, an "extraterritorial" sphere
(Adorno), the "Morgenland", Eastern Europe, or, less pejoratively, "Central and
Eastern" Europe, and, least pejoratively, "Central Europe". (However, even this
description involves an implicit charge of orientalism, as do all the others.) A
German historian, Ferdinand Seibt, has highly praised the impressive political and
cultural advance made in the European periphery at the beginning of the 14th century
- a medieval periphery consisting not only of the Czech Lands, Hungary, Poland,
Lithuania and Serbia, but including also Spain, England and Denmark.

The topic of the conference focuses on musical life between the two World Wars in
areas beyond the traditional "Abendland" - beyond the axis Paris-Berlin. Comparative
analyses of particular concepts of modernism in music, accounts of the institutional
contexts of new music, and aspects of reception history are of special interest.
Nevertheless, comparative studies mapping the landscape of the "old" Europe are
equally welcome, as are aspects of the history of the reception of peripheral music
in the alleged "centre".

All prospective participants should submit a 300-word abstract by 31 May 2003,
together with a brief curriculum vitae, and their postal and e-mail addresses.

Presentations of papers should not exceed 20 minutes. Papers will be accepted in
English and German. There are no interpreting facilities available in the conference
rooms.

The active participants will be offered accommodation in an international hotel free
of charge.

Further information will be progressively available on the web page of the Institute
of Musicology of the Masaryk University Brno:
	http://www.musicologica.cz
under the heading Kolokvium. There is a special e-mail address for colloquium 
business:
	colloq@phil.muni.cz

Paper abstracts, and requests for information, should be addressed to:

Institute of Musicology
Masaryk University Brno
Arne Novaka 1
CZ 602 00 Brno
Czech Republic
Phone and fax: +420 5 4112 1434
E-mail: colloq@phil.muni.cz


In the name of the Board of the Colloquium

Prof. PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc.
PhDr. Petr Macek, Ph.D.
PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.


Výzva k podávání přihlášek Mezinárodní hudebněvedné kolokvium Brno 2003 Nová hudba v "nové" Evropě 1918-1938. Ideologie, teorie a praxe 29. září - 1. října 2003 Mezinárodní hudebněvedné kolokvium Brno soustředí v roce 2003 pozornost na otázky nové hudby, hudebního modernismu a hudební avantgardy v těch oblastech Evropy, jimž se nedávno dostalo zvláštního vyznamenání v podobě označení "nová Evropa". Jsou to ty oblasti, jež byly v minulosti považovány tu za periferii Evropy, tu za "exteritoriální" sféru, ondy za "Morgenland" nebo Východní, v lepším případě střední a východní, v nejlepším pak za Střední Evropu. Vymezení světovými stranami však muže mást. Nemecký historik Ferdinand Seibt hovoří obdivně o mohutném politickém a kulturním vzestupu evropské periferie ve 14. století. K této kvetoucí periferii vrcholného středověku však počítá nejen české země, Uhry, Polsko, Litvu a Srbsko, ale také Španelsko, Anglii a Dánsko. Téma konference je tedy věnováno meziválečnému hudebnímu dení mimo tradiční "Abendland", mimo osu Paříž - Berlín. Vítány jsou však i komparativní pohledy na scénu "staré" Evropy či sondy zkoumající recepci hudební periferie v údajném centru. Zvláště vítány jsou komparativní analýzy konceptu hudebního modernismu, zkoumání institucionálních kontextu meziválečné nové hudby a příspěvky k dějinám hudební recepce. Žádáme zájemce o účast na konferenci, aby do 31. května 2003 zaslali na niže uvedenou adresu abstrakt v rozsahu přibližně 300 slov a krátký životopis s poštovní, případně e-mailovou adresou. Referáty by neměly přesáhnout 20 minut, jednacími jazyky jsou angličtina a němčina. Referáty budou publikovány ve sborníku. Referentům nabízíme zdarma ubytování v hotelu mezinárodní kategorie. Další informace budou postupně zvěřejnovány na adrese www.musicologica.cz. Pro elektronickou korespondenci týkající se kolokvia je zřízena zvláštní e-mailová adresa: colloq@phil.muni.cz Přihlášky s abstrakty referátu zasílejte prosím na adresu: Ústav hudební vědy Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arne Nováka 1 602 00 Brno Telefon a fax: 541 121 434 E-mail: colloq@phil.muni.cz Za přípravný výbor kolokvia Prof. PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc PhDr. Petr Macek, Ph.D. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.