Information (Informácie)| Program| dept. Musicology (Katedra HV)

(only Slovak)


Univerzitná dielňa (Rock - Pop - Jazz)
University Workshop ´97   

Logo Faculty of Arts
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Katedra Hudobnej vedy
Gondova 2, 818 01 Bratislava, Slovakia
tel.: +421 / 7 / 310 227 

Miesto konania: Musica Slovaca Club - Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava

Temín:                3. - 4.júna 1997 (utorok, streda)

Začiatok:            9.00 hod. - 12.00 hod., 13.00 hod. - 17.00 hod.
 

 

Milí priatelia,
 

Katedra Hudobnej vedy FiF UK v spolupráci so Slovenskou jazzovou spoločnosťou, Sorosovým Centrom súčasného umenia - Open Society Fund a Hudobným fondom usporiada podujatie Univerzitná dielňa. Cieľom workshopu je riešiť rozmanité problémy modernej populárnej hudby a jazzu, o ktorých budú na teoretickej báze hovoriť osobnosti muzikológie zo Slovenska a Čiech. Na Univerzitnú dielňu Vás preto srdečne pozývame.

             S úctou

Mgr. Yvetta Lábska-Kajanová, CSc.
Program
Začiatok |
3. 6. 1997, 9.00 - 12.00 hod.
  a/ Terminológia, metodológia - základné východiská pre výskum nonartificiálnej hudby.
 1. Doc. PhDr. Zuzana Martináková, CSc.: Systémovo-teoretický prístup k analýze hudby. Kvantitatívne metódy spracovania. Demonštrácia na príklade z oblasti nonartificiálnej hudby. (VŠMU, Bratislava)
 
  b/ Moderná populárna hudba a jazz so svojimi žánrovo-štýlovými okruhmi ako  inšpirácia pre ostatné žánre a štýly v hudbe (jazz, rock, folk, country and western, sakrálna hudba, európska hudba...).
 1. Mgr. Yvetta Lábska-Kajanová, CSc.: Rytmické archetypy v jazze a rocku.(FiF UK, Bratislava)
 2. PhDr. Aleš Opekar, CSc.: Průnik rock and rollu do české hudební kultury na pozadí dobových pramenů.(ČAV, Praha)
 3. Mgr. František Turák: Modálne myslenie beatových hudobníkov v 70.rokoch na Slovensku. (SAV, Bratislava)
 4. Mgr.Simona Romportlová: Současná populární hudba s křesťanskou orientací. (FiF MU, Brno)
 5. Margita Matúšková: Milton Nascimento - k problematike world music. (FiF UK, Bratislava, 5. roč. HV)
3. 6. 1997, 13.00 - 17.00 hod.
   c/ Tvorivosť (kompozičný prínos) a interpretácia (esteticko - výrazové prostriedky) v modernej populárnej hudbe a jazze ako podnety vývoja osobnosti.
 1. Mgr. Igor Wasserberger, CSc.: Miles Davis, dominujúca osobnosť jazzovej evolúcie 50.-70. rokov. (Bratislava)
 2. Mgr. Zuzana Balázsházyová: Oscar Peterson v širších kontextoch.(FFUK, Bratislava, 3. roč. HV)
 3. Mgr. Augustín Rebro: John McLaughlin v ohliadnutí. (Bratislava)
 4. Roman Valjent: Pink Floyd, štýlová a estetická charakteristika. (FFUK, Bratislava, 5. roč. HV)
4. 6. 1997, 9.00 - 12.00 hod.
   d/ Nezávislá scéna v konfrontácii s konformnou hudbou.
 1. Mgr. Zuzana Vachová: K niektorým estetickým princípom interpretácie Ornetta Colemana. (FiF UK, Bratislava, 5. roč. HV)
 2. Mgr. Jozef Cseres: O nekonvenčnosti aktuálnej a aktuálnosti nekonvenčnej hudby. (FiF UK, Bratislava)
 3. Michal Murín: Hudba bez zvuku. (Bratislava)
 4. PhDr. Milan Adamčiak (Phbv.): New Thing and "nové" veci. (Bratislava)
 5. Peter Machajdík: Hudba new yorskej skupiny "Down Town".
   e/ Underground a sociálne skupiny (subkultúry) ako deviantná kultúra.
 1. Mgr. Norbert Adamov: Súčasné smerovanie heavy metalového štýlu na príklade posledného albumu skupiny Metallica. (SAV, Bratislava)
 2. Mgr. Marína Markušová: Gothic rock ako subkultúra.(FiF UK, Bratislava, 5.roč. HV)
 3. Hanka Tůmová: Populární hudba a její představitelé jako vzory pro -náctileté. (FiF MU, Brno, 2. ročník HV)
 4. Michal Mynář: Populární hudba, mezinárodní organizace pro uvědomování si Kršny v Čechách. (FiF MU, Brno, 2. ročník HV)
4. 6. 1997, 13.00 - 17.00 hod.
   f/ Moderná populárna hudba a jazz v kombinácii s inými umeniami (divadlo, film, výtvarné umenie, literatúra...)
 1. Mgr. Martina Lišková: Filmová hudba na prelome 80. a 90. rokov. (Problematika filmovej hudby v kontexte audiovizuálneho diela a jej postavenie ako samostatného hudobného žánru, FiF UK, Bratislava, 5. roč. HV)
 2. Mgr. Sylvia Josifoská: Video ako nový fenomén v hudobnej kultúre.(Bratislava)
 3. Mgr. Katarína Kondelová: Pohybovo-tanečné prvky v muzikáloch Hair, West Side Story. (Bratislava)
  g/ Lokálna kultúra v modernej populárnej hudbe a jazze - hegemónia americkej a anglosaskej kultúry.
 1. Martina Bleščáková: Interpretácia country music v USA so zretežom na ženské osobnosti v jednotlivých desaťročiach vývoja.(FiF MU, Brno, 2. roč. HV)
 2. PhD. Michael Elavsky: Representation and Identity in Contemporary Czech Popular Music. (PF, Ostrava, hosť, pedagóg Katedra anglistiky, USA)
 3. Mgr. Pavol Beka:Hudobný priemysel v súčasnej populárnej hudbe, jeho princípy, nové tendencie a ich reflexia v slovenských podmienkach. (Bratislava)
Next information (Ďalšie informácie) - tel.: +421 / 7 522 87 83
Yvetta.Kajanova@fphil.uniba.skBegin (Začiatok)| Program| dept. Musicology (Katedra HV)